praca-w-szwecji

Praca w Szwecji

Praca w Szwecji – nowe zasady podejmowania zatrudnienia

Z dniem 1 maja 2004 Szwecja wprowadziła przepisy Unii Europejskiej dotyczące swobodnego przepływu pracowników z dziesięciu nowych państw członkowskich, w tym z Polski.

Jako obywatel Unii Europejskiej może Pan/Pani, podobnie jak dotychczas, wjechać do Szwecji i przebywać tam przez trzy miesiące. Zasadniczą zmianą jest to, że obywatele polscy mogą podejmować pracę w Szwecji bez specjalnego zezwolenia. Nie jest również wymagane znalezienie zatrudnienia przed wyjazdem, a pracę można rozpocząć bezpośrednio po wjeździe do Szwecji.

Należy pamiętać, że obywatel Unii Europejskiej, który zamierza przebywać w Szwecji dłużej niż trzy miesiące, musi uzyskać zezwolenie na pobyt. Nie jest natomiast potrzebne zezwolenie na pracę. Wnioski o zezwolenie na pobyt trzeba składać w którymś z biur Urzędu Migracji po przyjeździe do Szwecji.

Jako obywatel Unii Europejskiej ma Pan/Pani prawo do składania wniosku o pobyt w lokalnych oddziałach Urzędu Migracji, a więc już po wjeździe do Szwecji. W celu uzyskania prawa pobytu, które upoważnia do przebywania na terenie Szwecji przez okres dłuższy niż 90 dni, należy okazać zaświadczenie od pracodawcy oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Zezwolenie na pobyt może być udzielone również z powodów innych niż praca (np. studia).

Pragniemy zwrócić uwagę, że ani Urząd Migracji, ani Ambasada nie pośredniczą w znalezieniu pracy w Szwecji. Informacje o szwedzkim rynku pracy możecie Państwo znaleźć na stronie Centralnego Urzędu Pracy, www.ams.se, która istnieje także w wersji polskiej.

Bliższe informacje oraz formularze podaniowe można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Migracji www.migrationsverket.se

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady Szwecji w Warszawie (swedenabroad.com)

Zdjęcie należy do właściciela strony.

pobyt-w-szwecji

Pobyt w Szwecji

Pobyt w Szwecji – wytyczne

Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej, UE. Na mocy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału w obrębie UE obejmuje również obywateli Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Strefą swobodnego przepływu, na mocy umowy z UE, objęta jest również Szwajcaria. Obywatele krajów nordyckich są całkowicie zwolnieni z obowiązku posiadania pozwolenia na pobyt oraz pozwolenia na pracę.

Jakie są zasady i warunki wjazdu do Szwecji?

By móc wjechać do Szwecji, obywatele krajów członkowskich UE/EOG oraz członkowie ich rodzin muszą posiadać ważny paszport lub dowód tożsamości zawierający informację o posiadanym obywatelstwie. Bliscy krewni, którzy potrzebują wizy uprawniającej do wjazdu do Szwecji, powinni ubiegać się o nią w ambasadzie lub konsulacie szwedzkim przed przyjazdem do Szwecji. Listę krajów, których obywatele muszą posiadać wizę wjazdową, znaleźć można na stronie internetowej.

Jakie są zasady ubiegania się o pozwolenie na pobyt?

Jeśli zamierza Pan/Pani zatrzymać się w Szwecji na czas dłuższy niż trzy miesiące, musi Pan/Pani posiadać pozwolenie na pobyt, zgodnie z umową EOG lub zgodnie z prawem o cudzoziemcach. Wszyscy obywatele krajów należących do UE/EOG oraz członkowie ich rodzin, również dzieci, muszą złożyć osobne podanie. Podanie dzieci w wieku poniżej lat osiemnastu musi być podpisane przez osobę sprawującą władzę rodzicielską.

Obywatele krajów członkowskich UE/EOG oraz członkowie najbliższej rodziny mają prawo złożyć podanie o pozwolenie na pobyt i czekać na jego rozpatrzenie po wjeździe do Szwecji.
Osoba współzamieszkała z obywatelem kraju członkowskiego UE/EOG, sama nie będąca obywatelem kraju należącego do UE/EOG, winna ubiegać się o pozwolenie na pobyt przed wjazdem do Szwecji w ambasadzie lub konsulacie szwedzkim.

Obywatele krajów członkowskich UE/EOG oraz członkowie ich rodzin, zamierzający pracować w Szwecji, nie podlegają wymogowi posiadania pozwolenia na pracę. Mają oni prawo podjąć pracę od razu po przybyciu do Szwecji, nawet wtedy, gdy pozwolenie na pobyt nie jest jeszcze gotowe.
Proszę mieć na uwadze, że w tym kontekście obywatele szwedzcy nie zaliczają się do obywateli UE/EOG.

Gdzie należy ubiegać się o pozwolenie?

O pozwolenie na pobyt ubiegać się należy w jednym z biur Urzędu Migracji (Migrationsverket) po przyjeździe do Szwecji. Złożenie podania jest bezpłatne. Adresy biur znaleźć można na stronie internetowej www.migrationsverket.se

Szwecja podpisała umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Umowa ta oznacza, że obywatele krajów członkowskich UE/EOG, będący pracobiorcami, przedsiębiorcami prywatnymi lub osobami, które w inny sposób mają zabezpieczony byt, mógł otrzymać pozwolenie na pobyt na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia.

Jakie dokumenty wymagane są przy ubieganiu się o pozwolenie na pobyt zgodnie z umowę o EOG?

Starając się o pozwolenie na pobyt zgodnie z umowę o EOG, należy wypełnić formularz o nazwie: „Podanie o pozwolenie na pobyt dla obywateli krajów członkowskich UE/EOG oraz członków ich rodzin” (Ansökan om uppehållstillstånd för EU/EES-medborgare och deras anhöriga).

Do podania należy załączyć potwierdzoną kopię ważnego paszportu lub dowodu tożsamości oraz dokumenty wskazujące na to, że ubiegający się spełnia warunki wymagane dla jednej z następujących kategorii:

 • Pracobiorcy
  Jeśli zamierza się podjąć pracę w Szwecji, należy załączyć wystawiony przez pracodawcę dowód zatrudnienia, wyszczególniający okres i formę zatrudnienia. Dowód zatrudnienia winien być wystawiony i podpisany przez pracodawcę. Poza nazwiskiem/nazwą pracodawcy oraz adresem i numerem telefonu ma on wyszczególniać również nazwisko osoby reprezentującej pracodawcę, numer organizacyjny przedsiębiorstwa, zakres obowiązków oraz ilość godzin pracy przypadającej na tydzień. Prosimy używać formularza „Zaświadczenie o zatrudnieniu dla obywateli UE/EOG” (Anställningsintyg för medborgare från EU/EES). Jeśli okres zatrudnienia obejmuje co najmniej rok, pozwolenia na pobyt udziela się na okres pięciu lat. Jeśli okres zatrudnienia jest krótszy niż rok, pozwolenie na pobyt otrzymuje się na okres zatrudnienia.
 • Przedsiębiorcy prywatni
  By jako prywatny przedsiębiorca móc uzyskać pozwolenie na pobyt w Szwecji, należy przedłożyć dowód rejestracyjny przedsiębiorstwa oraz/lub inne dokumenty wskazujące na posiadanie prywatnego przedsiębiorstwa.
 • Użytkownicy usług lub świadczący usługi
  Użytkownicy usług lub świadczący różnego rodzaju usługi, na przykład rzeczoznawcy lub specjaliści pracujący na własny rachunek,  muszą potwierdzić to przedłożeniem zaświadczenia, umowy lub w inny sposób. Dokument ma wyszczególniać, o jakie usługi chodzi oraz w czasie jakiego okresu usługa jest świadczona lub użytkowana.
  Pozwolenie na pobyt ważne jest tak długo, jak długo dana osoba pozostaje w stosunku pracy.
 • Młodzież studiująca
  Studenci starający się o pozwolenie na pobyt muszą przedłożyć zaświadczenie o przyjęciu na studia w Szwecji na poziomie co najmniej gimnazjalnym. Muszą również zaświadczyć, że mają zapewnione utrzymanie oraz posiadają pełne ubezpieczenie chorobowe, ważne w Szwecji.
  Pozwolenie na pobyt obejmuje okres trwania studiów. Jeśli studia trwają dłużej niż rok, pozwolenie na pobyt otrzymuje się na rok z możliwością przedłużenia.
  W czasie studiów jest się uprawnionym do pracy.
 • Emeryci
  Emeryci muszą wykazać się posiadaniem pieniędzy w sumie będącej odpowiednikiem co najmniej szwedzkiej renty podstawowej (garantipension), tzn. około 6 850 SEK na miesiąc.
  Urząd Migracji (Migrationsverket) udziela pozwolenie na pobyt zazwyczaj na okres pięciu lat, lecz po upływie dwóch lat może ponownie rozpatrzyć i zmienić decyzję, jeśli okaże się, że dana osoba nie jest w stanie się utrzymać. Jeśli dana osoba przeszła na emeryturę i zamieszkuje w Szwecji, może ona pozostać w Szwecji, jeśli osiedlona jest tu od co najmniej trzech lat i pracowała w czasie ostatnich dwunastu miesięcy.
  Osoba, która przestała pracować z powodu trwałej niezdolności do pracy, a która mieszka w Szwecji dłużej niż dwa lata, w normalnym przypadku może pozostać w Szwecji. Jeśli dana osoba w chwili przejścia na emeryturę mieszkała w Szwecji krócej niż trzy lata, ma prawo tu pozostać, jeśli posiada emeryturę co najmniej wysokości szwedzkiej emerytury podstawowej, ok. 6 850 SEK na miesiąc, oraz pełne ubezpieczenie, ważne w Szwecji.
 • Pozostali
  Jeśli nie należy się do żadnej z wyżej wymienionych grup, można otrzymać pozwolenie na pobyt jako obywatel kraju członkowskiego UE/EOG, jeżeli posiada się wystarczające środki finansowe na swoje utrzymanie. W takim przypadku do podania należy dołączyć dokumenty poświadczające fakt, że ma się zapewnione środki na utrzymanie, w postaci na przykład majątku, i nie będzie korzystało się z pomocy opieki społecznej.
  Urząd Migracji (Migrationsverket) przyznaje pozwolenie na pobyt zazwyczaj na pięć lat, lecz może ponownie rozpatrzyć decyzję, jeśli okaże się, że dana osoba nie jest w stanie się utrzymać.
 • Członkowie rodzin obywateli krajów członkowskich UE/EOG
  Następujący członkowie rodzin pracobiorców, prywatnych przedsiębiorców, użytkowników usług i świadczących usługi, emerytów lub osób należących do kategorii „pozostali” mogą, niezależnie od posiadanego obywatelstwa, uzyskać pozwolenie na pobyt w Szwecji: (Proszę zwrócić uwagę na to, że osoby współzamieszkałe z obywatelami krajów członkowskich UE/EOG nie zaliczają się do krewnych według umowy EOG. Patrz ustęp „Wniosek o pozwolenie na pobyt na mocy prawa o cudzoziemcach”.)
  – Małżonek lub małżonka
  – Zarejestrowany partner
  – Dzieci w wieku poniżej 21 lat lub starsze, utrzymywane przez rodziców
  – Rodzice, ekonomicznie zależni od dzieci zamieszkałych w Szwecji
  Następujący członkowie rodziny osób studiujących mogą uzyskać pozwolenie na pobyt w Szwecji:
  – Małżonek lub małżonka
  – Zarejestrowany partner
  – Dzieci w wieku poniżej 21 lat lub dzieci starsze, utrzymywane przez rodziców
  Do podania należy załączyć akt małżeństwa lub zaświadczenie o rodzaju pokrewieństwa. Dzieci w wieku powyżej 21 lat, które są na utrzymaniu rodziców, muszą to udokumentować. Rodzice, ekonomicznie zależni od dzieci zamieszkałych w Szwecji, także muszą to udokumentować. Powyższe osoby uzyskują pozwolenie na pobyt na taki sam okres czasu jak ich studiujący członek rodziny.
  Członkowie rodziny, którzy muszą posiadać wizę wjazdową do Szwecji, mogą ubiegać się o nią w szwedzkiej ambasadzie lub konsulacie przed przyjazdem do Szwecji.
  Wniosek o pozwolenie na pobyt należy złożyć w miejscowym biurze Urzędu Migracji(Migrationsverket) w Szwecji. Adresy zamieszczone są w osobnych broszurach informacyjnych oraz na stronie internetowej www.migrationsverket.se Decyzja o udzieleniu pozwolenia na pobyt zostaje przesłana na adres domowy w Szwecji.
 • Pracownicy przygraniczni
  Obywatel kraju członkowskiego UE/EOG, pracujący w Szwecji, lecz zamieszkały w innym kraju członkowskim UE/EOG, do którego powraca co najmniej raz na tydzień, nie musi posiadać pozwolenia na pobyt w Szwecji.

Wniosek o pozwolenie na pobyt na mocy prawa o cudzoziemcach

Niektórzy obywatele krajów członkowskich UE/EOG nie mogą uzyskać pozwolenia na pobyt jako członkowie rodziny na mocy umowy o EOG. Dotyczy to następujących osób:
– małżonek/małżonka/zarejestrowany partner/osoba współzamieszkała/dzieci obywateli szwedzkich
– osoba wspózamieszkała z obywatelem kraju członkowskiego UE/EOG
– małżonek/małżonka/zarejestrowany partner/osoba współzamieszkała z obywatelem kraju nie będącego członkiem UE/EOG

Jeśli dana osoba należy do którejś z wyżej wymienionych kategorii, winna ubiegać się o pozwolenie na pobyt na podstawie prawa o cudzoziemcach. Warunkiem uzyskania pozwolenia jest stwierdzenie Urzędu Migracji, że związek uznaje się za poważny lub, w przypadku dzieci, udokumentowanie koligacji rodzinnych.

Wniosek można złożyć po przybyciu do Szwecji w najbliższym biurze Urzędu Migracji (Migrationsverket). Adresy zamieszczone są  na stronie internetowej www.migrationsverket.se

W normalnych przypadkach pozwolenie na pobyt wydawane jest na okres dwóch lat z obowiązkiem starania się o przedłużenie po upływie roku. Jeśli dane osoby żyły razem w Szwecji przez dwa lata i związek w dalszym ciągu w opinii Urzędu Migracji (Migrationsverket) uznawany jest za poważny, można uzyskać pozwolenie na pobyt stały. Jeśli jest się osobą współzamieszkałą z obywatelem kraju członkowskiego UE/EOG, posiadającym zezwolenie na pobyt ważne na pięć lat, w normalnym przypadku nie można uzyskać pozwolenia na pobyt stały, dopóki osoba współzamieszkała – obywatel kraju członkowskiego UE/EOG – nie uzyska takowego pozwolenia.

Wpis w paszporcie będący dowodem posiadania pozwolenia na pobyt uzyskuje się w najbliższym biurze Urzędu Migracji(Migrationsverket).

Jakie dokumenty należy złożyć ubiegając się o pozwolenie na pobyt na podstawie prawa o cudzoziemcach?

Ubiegając się o pozwolenie na pobyt na podstawie prawa o cudzoziemcach należy wypełnić formularz o nazwie „Wniosek o pozwolenie na pobyt dla obywateli krajów członkowskich UE/EOG i członków ich rodzin” (Ansökan om uppehållstillstånd för EU/EES medborgare och deras anhöriga). Należy załączyć potwierdzoną kopię ważnego paszportu lub dowodu tożsamości. Składając podanie po raz pierwszy, należy dołączyć załącznik A UE/EOG (bilaga A EU/EES), a starając się o przedłużenie – załącznik B UE/EOG (bilaga B EU/EES), oraz metrykę urodzenia partnera.

Przedłużenie pozwolenia na pobyt

Chcąc przedłużyć pozwolenie na pobyt, należy złożyć podanie w najbliższym biurze Urzędu Migracji (Migrationsverket). Podanie należy złożyć na miesiąc przed upływem terminu ważności pozwolenia. W przypadku nie otrzymania pozwolenia na pobyt. Jeżeli Urząd Migracji (Migrationsverket) nie udzieli pozwolenia na pobyt, można złożyć odwołanie w Komisji ds Cudzoziemców (Utlänningsnämnden) w ciągu trzech tygodni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie wysyła się do biura Urzędu Imigracyjnego, które podjęło decyzję.

Jeśli nie ma ważnych powodów do zmiany decyzji, Urząd Imigracyjny przekazuje odwołanie do Komisji ds Cudzoziemców (Utlänningsnämnden).

Formularze:
Formularze podaniowe dostępne są w biurze Urzędu Migracji (Migrationsverket).

Można również zamówić je pod adresem:
Migrationsverket
Distributionen
601 70 Norrköping
Telefon: +46-11-15 63 77
Fax: +46-11-15 66 91
E-mail: distributionen@migrationsverket.se

Poza granicami Szwecji formularze można otrzymać w szwedzkich ambasadach i konsulatach.

Formularze znajdują się ponadto na stronie internetowej www.migrationsverket.se

Osoba współzamieszkała z obywatelem kraju członkowskiego UE/EOG a sama nie będąca obywatelem kraju członkowskiego UE/EOG

Osoba współzamieszkała z obywatelem kraju członkowskiego UE/EOG, sama nie będąca
obywatelem kraju członkowskiego UE/EOG, musi ubiegać się o pozwolenie na pobyt przed przyjazdem do Szwecji w ambasadzie lub konsulacie szwedzkim.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony Ambasady Szwecji w Warszawie (swedenabroad.com)

Zdjęcie należy do właściciela strony.